Pardus Sigorta Arc. Hiz. A.Ş. Size Her Zaman En Uygun, En Hızlı Hizmeti Sunmak İçin Çalışmaktadır.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. pardussigorta.com internet sitesini kullanan veya pardussigorta.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler, işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartlara ve pardussigorta.com diğer talimatlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi halinde, bu internet sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

TARAFLAR


• Pardus Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. (“Pardus Sigorta” olarak anılacaktır.) Hazine Müsteşarlığı tarafından tesis edilen yetkileri kapsamında sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta acenteliği kuruluşudur. Kullanıcı/Üye işbu Sözleşme ve kabulü ile Pardus Sigorta’yı sigorta şirketlerinden adına teklif alınması; poliçelendirme işlemlerinin başlatılması ve poliçelerin sigortacılar tarafından düzenlenmesinin ardından teslimi konusunda yetkilendirmektedir. Poliçe prim tahsilâtları sigorta şirketlerinin sanal posları aracılığıyla yapılmaktadır ve Pardus Sigorta’nın bu hususta bir sorumluluğu yoktur. Pardus Sigorta, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yaparak; gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olacaktır. İşbu Sözleşme sigortalılar ile sigorta şirketlerine atfedilen yükümlülüklerin Pardus Sigorta’ya atfedilmesi şeklinde yorumlanamaz.
• Hizmetten Yararlanabilecekler (Kullanıcı /Üye olarak anılacaktır.) Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Pardus Sigorta’nın sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Üyelerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Kullanıcı/Üye kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin ( kişisel veriler dahil) pazarlama amacıyla kullanımı ve işlenmesi ile sigorta brokerliği, risk danışmanlığı, risk finansmanı, risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya Pardus Sigorta tarafından Üye ’ye sağlanacak olan ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman çalışmaları ve/veya Üye’nin riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile sigorta şirketlerine, diğer finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına bildirilmesine onay vermektedir. Üyelerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

• İşbu Sözleşme Pardus Sigorta’nın sağlayacağı hizmete ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir. İşbu Sözleşme, tüm hakları Pardus Sigorta’ya ait bulunan www.pardussigorta.com web sitesine (“Site”) Kullanıcı/Üye tarafından giriş yapılmasıyla, Kullanıcı/Üye’nin, ( yahut www.pardussigorta.com web sitesindeki Facebook / Twitter ile bağlan fonksiyonuyla direkt üye olarak giriş yaptığında ve bu suretle Üye Ol ve/veya teklif alma adımlarındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye pardussigorta.com’u sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta acentesi olarak yetkilendirmiş olacaktır.

PARDUS SİGORTA’NIN SORUMLULUKLARI

• Pardus Sigorta, sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eder; bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözetir; sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getirir ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eder. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin (poliçenin) taraflarına ait olup, bunların ifasında Pardus Sigorta’nın hiç bir sorumluluğu yoktur. Başka bir ifade ile Kullanıcı/Üye’nin poliçe nedeni ile sorumlulukları da haklarına ilişkin taleplerini de (örneğin, hasar tazminatı talebi) sigorta şirketine yöneltmeleri gerekmekte olup, Pardus Sigorta’nın, poliçenin uygulanması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tabii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili sigorta şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır. Pardus Sigorta, Kullanıcı/Üye tarafından Pardus Sigorta’ya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Pardus Sigorta, girilen bilgilerin güvenliği açısından Comodo SSL Certificate sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Pardussigorta www.pardussigorta.com sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, 1.2. maddesi hükmü saklı olmak üzere üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde 1.2. maddesinde belirtilen kurum/kişilerce ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. Pardus Sigorta kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Pardus Sigorta bu Sözleşme hükümleri kapsamında, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Pardus Sigorta’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.pardussigorta.comsitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Pardus Sigorta’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Pardus Sigorta kullanıcılara / üyelere ve kullanıcıların / üyelerin www.pardussigorta.comsitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Pardus Sigorta sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.pardussigorta.com ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Pardus Sigorta, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Poliçeler www.pardussigorta.comadresinden Kullanıcı/Üye tarafından basılmak sureti ile teslim alınmış olur. Poliçe asılları Kullanıcı/Üye tarafından ayrıca istenmesi durumunda, Kullanıcı/Üye adresine gönderilir. Kullanıcı/Üye, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde pardussigorta.com web sitesindeki telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

KULLANICININ SORUMLULUKLARI

• Pardus Sigorta, Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişilerin Sigorta acentesi olabilir ve dolayısıyla sadece bu kişiler işbu Sözleşmede belirtilen web sitesi üzerinden işlem yapabilir. 18 yaşını doldurmamış kişiler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya vasisi (kanuni temsilcileri) vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi halde, yapılan tüm işlemler geçersiz olacak olup, Kullanıcı/Üye’nin vereceği bilgilerin doğruluğunu Pardussigorta.com’un teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı/Üye ’de olup, Kullanıcı/Üye, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye belirttiği bilgiler kapsamında hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcının, sigorta poliçesi yaptırmak için gerçek kişilerin nüfus cüzdanındaki ad-soyad ile ikametgâhlarını ve tüzel kişilerin ise ticaret unvanları ile şirket merkezlerinin adreslerini, kullanmakta olduğu telefon numarasını ve geçerli, yürürlükte olan kredi kartı bilgilerini sisteme girmesi gerekmektedir. Kullanıcının başkaları yararına da sigorta talebinde bulunması da mümkündür. Kullanıcı/Üye, www.pardussigorta.com sitesinde sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı adı ve şifreyi kullanılarak yaptığı tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcı/Üyeye aittir. Bu nedenle, Kullanıcı/Üye söz konusu kullanıcı adı ve şifreyi güvenli bir şekilde saklamalı, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamalı, gerektiğinde kullanıcı adı ve şifrenin değiştirilmesini için Pardussigorta.com’a başvurmayı veya gerekli işlemi site içindeki ilgili alanda kendisi yapmalıdır. Kullanıcı/Üye Site dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Pardus Sigorta, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, süregelen işlemleri iptal ve/veya durdurma, yetkili mercilere bildim ve şikâyette bulunmak vb. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. Pardussigorta.com sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcı/Üye, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcı/Üyenin Pardussigorta.com’da yaptığı işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı/Üye Pardus Sigorta ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, Pardussigorta.com üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. • 05.11.20144 tarihli 6563 sayılı E-Ticaret Kanunu 6 numaralı maddesi gereğince iş bu hizmet sözleşmesinin onaylanması halinde ticari elektronik ileti araçları (telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makinaları, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti) kullanılarak ticari amaçla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler ile ticari amaçlı iletişime geçilerek yapılacak her türlü satış ve pazarlama faaliyetinin gerçekleştirilmesi onaylanmış kabul edilir.

SİGORTA TEMİNATININ BAŞLAMASI

• Sigorta teminatının kapsamı ve başlatılması Sigorta Genel Şartları (www.tsrsb.org.tr/sayfa/genel-sartlar-ve-klozlar) ile 6098 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

• İşbu site yazılıma dair her türlü hakkı; sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Pardus Sigorta’ya aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı/Üye’ye hiç bir hak vermez. Kulanıcı/Üye, anılan siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Pardus Sigorta’nın, Pardussigorta.com hizmetleri, Pardussigorta.com bilgileri, Pardussigorta.com telif haklarına tâbi çalışmalar, Pardussigorta.com ticari markaları, Pardussigorta.com ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. Pardus Sigorta Kullanıcı/Üyenin Site ya da e-posta ile ilettiği görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı ilettiği görüş ve önerileri için her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dâhil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Sitede yer alan bilgiler Pardus Sigorta’nın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde Pardus Sigorta’nın yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. Pardus Sigorta’nın yazılı izni olmadıkça Siteye link verilemez.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

• Pardus Sigorta, işbu Sözleşmeyi ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Pardus Sigorta’nın değişiklikleri Kullanıcı/Üyeye ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı/Üye, Pardussigorta.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

BAĞLANTILAR

• Site, içeriği Pardus Sigorta tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden Pardus Sigorta sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan Pardus Sigorta sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden Pardus Sigorta’nın izni olsun ya da olmasın Siteye link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle Pardus Sigorta’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MÜCBİR SEBEPLER

• Site, içeriği Pardus Sigorta tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden Pardus Sigorta sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan Pardus Sigorta sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden Pardus Sigorta’nın izni olsun ya da olmasın Siteye link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle Pardus Sigorta’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

SAİR HUSUSLAR

• Pardus Sigorta, talep edilen bir hizmeti yasal zorunluluk olmamak kaydı ile vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Kullanıcı/Üye talep ettiği sigorta ürününe dair mevcut sigorta pazar koşullarında Pardus Sigorta tarafından erişim imkanı bulunan ve talep edilen ürüne arz sağlayan kanallar vasıtasıyla ve Site aracılığıyla hizmet aldığını kabul etmektedir. www.pardussigorta.comsitesinde verilen “link”lenen diğer kişi ve kuruluşlarla Pardus Sigorta’nın bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, Pardus Sigorta bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, Pardus Sigorta anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. Pardus Sigorta tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt Pardus Sigorta için bağlayıcı değildir. Pardus Sigorta Site ’deki bilgilerden, sigorta şirketleri veya üçüncü kişiler tarafından Pardussigorta.com’a yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; sitenin kullanılması nedeni ile Kullanıcı/Üye’nin bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Pardus Sigorta ve/veya iştirakleri ve ana ortaklıları, çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Pardus Sigorta bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir. Pardus Sigorta, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. Pardus Sigorta, Site’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı/Üyenin virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

• İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
FESİH – İPTAL • Pardus Sigorta uygun gördüğü nedenlerin oluşması halinde sözleşmeyi tek yanlı bildirimsiz sona erdirme ve verilen hizmeti tek yanlı durdurma, dilerse daha sonra tekrar devam ettirme hakkına sahiptir.

İLETİŞİM : pardussigorta@gmail.com
TELEFON : 0232 342 10 33 - 0532 11 11 440